SHIN SEI SHIATSU ACADEMY

gli Istruttori
Silvana Barbieri

Silvana Barbieri

Istruttore Responsabile Shin Sei Shiatsu Bari

328 487 3283

bari@shinseishiatsu.com

Cinzia Andreoli

Cinzia Andreoli

Istruttore Shin Sei Shiatsu Alba

347 188 5873

alba@shinseishiatsu.com

Livio Barbero

Livio Barbero

Istruttore Shin Sei Shiatsu Savona

348 932 2585

livio.barby@gmail.com

Giuseppe Spagnulo

Giuseppe Spagnulo

Istruttore Shin Sei Shiatsu Genova

340 392 9070

g.spagnulo@shinseishiatsu.com